Gofod3
Gofod3

Cyflwyniad i Bresgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd: Dod â Bioffilia i amgylcheddau gwaith, gofal a’r cartref er mwyn cefnogi iechyd a llesiant

20 Meh 2022

12:00

60 munud

A ydych chi wedi clywed y term Presgripsiynu Cymdeithasol ac wedi meddwl, tybed beth yw hwnna? Yn y gweithdy hwn byddwn ni’n edrych ar yr hyn a olygir wrth bresgripsiynu cymdeithasol, gan gynnwys:
• sut gellir ei drosglwyddo i’r gweithle a lleoliadau addysg i wella llesiant
• sut mae ‘gwyrddio’, ‘cysylltedd â natur’ a ‘bioffilia’ yn cael eu dylunio i hybu llesiant seicolegol
• sut gellir defnyddio’r syniadau hyn wrth ofalu am eraill, yn ogystal â gwella ein hunan-dosturi
• sut i ddatblygu perthynas agosach â natur a’n ‘hunain ecolegol’
• syniadau ymarferol i’w defnyddio eich hun

Fesul tipyn, mae Presgripsiynu Cymdeithasol yn dod yn rhan annatod o gymorth gofal sylfaenol y GIG yng Nghymru (Hyb Gofal Sylfaenol, Cymru, 2018). Mae mwy a mwy o dystiolaeth y gall presgripsiynu cymdeithasol, sydd wedi’i baru’n ofalus ag anghenion personol, arwain at iechyd a llesiant cadarnhaol, a gwella ansawdd bywyd unigolyn (Yr Academi Genedlaethol ar gyfer Presgripsiynu Cymdeithasol, 2021).

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Y Brifysgol Agored
Hyd
60 munud
Dyddiad
20 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh