Gofod3
Gofod3

Bwlio ac Aflonyddu yn y Gweithle – Beth i’w wneud a pheidio â’i wneud

22 Meh 2022

10:00

Serch y cynnydd mewn gweithio o bell yn ystod pandemig Covid-19, awgryma adroddiadau diweddar fod bwlio ac aflonyddu’n parhau i fod yn broblemau cyffredin yn y gweithle. Er y gall cyflogeion fod yn treulio llai o amser yn y mannau gweithio ffisegol, awgryma gwaith ymchwil fod bwlio ac aflonyddu, ac yn benodol, aflonyddu rhywiol, wedi newid eu ffurf yn y gweithle rhithiol , ac mae cynnydd wedi’i weld mewn bwlio ac aflonyddu ar-lein. Er mwyn osgoi bwlio ac aflonyddu posibl yn y gweithle, rhaid i gyflogwyr sicrhau bod hyfforddiant ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cael ei gyflwyno’n rheolaidd a bod ganddynt bolisi Cyfle Cyfartal addas i’r diben yn ei le. Mae angen i bob mudiad ddangos ei fod wedi creu diwylliant nad yw’n gwahaniaethu yn y mudiad a gaiff “ei fyw a’i anadlu” gan bawb. Yn ystod y weminar hon, bydd ein harbenigwyr Adnoddau Dynol a Chyflogaeth yn amlinellu egwyddorion diogelu Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y gweithle, sut i osgoi honiadau o aflonyddu, a’r canlyniadau posibl os bydd cyflogwyr yn methu â chymryd camau i wneud hynny.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Darwin Gray
Dyddiad
22 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh