Gofod3
Gofod3

Hyder gyda Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI)

21 Meh 2022

10:00

60 munud

Yn aml, mae mudiadau elusennol yn teimlo wedi’u llethu pan ddaw hi i roi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI) ar waith yn eu gweithrediadau bob dydd, ac rydyn ni eisiau sicrhau bod cefnogaeth yn cael ei rhoi i helpu eraill i ‘wneud EDI’ yn dda a’u gwneud yn ystyrlon yn eu gweithgareddau bob dydd. Yn CGGC, rydyn ni wedi ailedrych ar ein hethos EDI ein hunain ac wedi gweithio’n galed i gael dealltwriaeth well o’n hunain a sut mae ein pobl yn teimlo, yn ogystal ag edrych ar y gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig i’n haelodau. Nawr yw’r amser i rannu ein profiadau ag eraill ac annog mudiadau llai i ddechrau ar eu teithiau EDI eu hunain.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
CGGC
Hyd
60 munud
Dyddiad
21 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh