Gofod3
Gofod3

Sesiwn fyw gyda’r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol ar y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus

Pan ysgrifennwyd hwn, roedd y Bil ar y trywydd iawn i gael ei gyflwyno gerbron y Senedd. Bydd y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn AS a Swyddogion Llywodraeth Cymru yn rhoi trosolwg o’r Bil pwysig hwn a’r hyn y bydd yn ei olygu i lesiant pobl Cymru, drwy wella gwasanaethau cyhoeddus, drwy waith partneriaeth gymdeithasol, hybu gwaith teg a chaffael cyhoeddus cymdeithasol gyfrifol. Bydd cyfle i’r rheini sy’n bresennol ofyn cwestiynau yn ystod y sesiwn.

Gwybodaeth allweddol

Mudiad
Llywodraeth Cymru
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh