Gofod3
Gofod3

Diogelu Iechyd Meddwl gweithwyr yn y gweithle

24 Meh 2022

10:00

60 munud

Mae pandemig Covid-19 wedi achosi’r aflonyddwch mwyaf arwyddocaol i’r gweithle mewn cenedlaethau. O weithio gartref i absenoldebau sy’n ymwneud â Covid, mae cyflogeion wedi gorfod wynebu heriau sylweddol ac addasu i newidiadau di-ri yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Gyda’r ymchwil yn awgrymu y bydd y straen a’r pwysau sydd wedi’u profi gan gyflogeion yn ystod y pandemig yn debygol o barhau hyd y gellir rhagweld, wrth i ni gynefino â’r “normal newydd”, mae’n bwysicach nag erioed bod cyflogwyr yn blaenoriaethu iechyd meddwl eu gweithlu. Yn ystod y weminar hon, bydd ein harbenigwyr Adnoddau Dynol a Chyflogaeth yn rhoi cyngor ac arweiniad ar gefnogi iechyd meddwl eich gweithlu mewn byd ôl-bandemig. Byddwn ni’n trafod y canlynol:
• Pan fydd iechyd meddwl gwael cyflogai yn arwain at anabledd a amddiffynnir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac, os felly, beth sydd angen i’r cyflogwr ei wneud;
• Sut i adnabod arwyddion iechyd meddwl gwael ymhlith staff pan fyddant yn gweithio o bell a sut i gefnogi’r holl gyflogeion â’u hiechyd meddwl; a’r
• Risgiau o gael pethau’n anghywir neu fethu â gweithredu, gydag astudiaethau achos go iawn sy’n dangos lle mae cyflogwyr wedi cael pethau’n anghywir.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Darwin Gray
Hyd
60 munud
Dyddiad
24 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lefel gwybodaeth
Lefel cyfranogiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh