Gofod3
Gofod3

Diogelu iechyd meddwl gweithwyr yn y gweithle

01 Gorf 2021

14:00

60 munud

Wrth i weithwyr ddechrau dychwelyd i’r gweithle, mae’n bwysicach nag erioed i sicrhau bod iechyd meddwl y gweithlu’n cael ei gefnogi. Mae’r pandemig wedi arwain at lawer o newidiadau a heriau i bob gweithlu, ac ar ôl addasu i weithio o gartref yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’n ddealladwy sut gall dychwelyd i’r swyddfa fod yn heriol i rai ohonon ni.

Ymunwch â Darwin Gray yn y digwyddiad yma lle byddan nhw’n trafod y canlynol:

• Pryd mae iechyd meddwl gwael yn gallu arwain at fod yn anabledd a ddiogelir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010
• Sut mae adnabod arwyddion o iechyd meddwl gwael ymysg staff sy’n gweithio o bell neu sydd ar absenoldeb ffyrlo
• Sut i reoli staff o bell mewn modd sy’n ystyriol o’u straen o dan y sefyllfa bresennol, ac effaith hynny ar iechyd meddwl eich staff
• Pam mae’n bwysig cynnal iechyd meddwl da ymysg eich gweithlu
• Cyngor ymarferol ar sut i gefnogi eich staff gyda’u hiechyd meddwl yn ystod y pandemig a thu hwnt
• Y risgiau sydd ynghlwm â gweithredu’n anghywir neu fethu â gweithredu, a phwysigrwydd cadw cofnodion ysgrifenedig da

www.darwingray.com

@DarwinGrayLLP

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Darwin Gray
Hyd
60 munud
Dyddiad
01 Gorf 2021
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata a Ystadegau

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh

Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut maen nhw'n gweithio ar wefan gofod3.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.