Gofod3
Gofod3

Cyllid sefydlog mewn cyfnod ansefydlog

Ar ôl Brexit a’r trefniadau newydd ar gyfer y cyllid amgen (yn benodol, y Gronfa Ffyniant Gyffredin), ni fu cydberthnasau rhwng y sector gwirfoddol ac awdurdodau lleol erioed mor bwysig. Bydd panel, yn cynnwys Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a chynrychiolydd o’r sector gwirfoddol ei hun yn edrych ar y cydberthnasau hyn o ran cyllid, y rolau y gall ac y dylai cymunedau eu chwarae mewn llywio a chynllunio gwasanaethau a’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu o sut y cafodd pethau eu gwneud yn wahanol mewn ymateb i bandemig Covid-19.

Gwybodaeth allweddol

Mudiad
CGGC
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Video

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marchnata

Addasu eich dewisiadau

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh