Gofod3
Gofod3

Y Cod Ymarfer Diogelu

22 Meh 2022

10:00

Yn ystod Gwanwyn 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru God Ymarfer Diogelu newydd wedi’i anelu at amrediad eang o fudiadau: Gweithio gyda’n gilydd i ddiogelu pobl: Cod Ymarfer Diogelu. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i unigolion, grwpiau a mudiadau sy’n cynnig gweithgareddau neu wasanaethau ddilyn y cyngor hwn. Bydd hyn yn dangos bod camau rhesymol yn cael eu cymryd i sicrhau diogelwch plant ac oedolion mewn perygl. Bydd y gweithdy rhyngweithiol yn rhoi trosolwg o’r cod a sut gellir ei ddefnyddio. Bydd ystafelloedd trafod yn cynnig cyfle i drafod agweddau ar y cod mewn mwy o fanylder a sut i roi’r rhain ar waith yn eich mudiad.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
CGGC
Dyddiad
22 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh