Gofod3
Gofod3

Dyfodol Gweithio Gartref a’r Gweithle: Cael y Gymysgedd Gywir

21 Meh 2022

10:00

Yn yr oes ôl-Covid, mae llawer o fudiadau wedi croesawu’r arfer o weithio gartref ac mewn modd hybrid, ac maen nhw wedi gweld gweithluoedd hapusach o ganlyniad i hyn. Fodd bynnag, mae cyflogwyr eraill wedi parhau i gael anhawster ceisio cael y cydbwysedd yn iawn, i ddarbwyllo staff i ddychwelyd i’r gweithle, neu i lunio eu strategaeth hirdymor ar y mater hwn. Gall hyn yn ei dro gael effeithiau negyddol ar forâl y gweithle, trosiant staff a recriwtio. Yn y weminar hon, byddwn ni’n siarad am y gyfraith cyflogaeth a goblygiadau adnoddau dynol o newid lle gwaith rhywun, a yw’n bosibl cymell cyflogai cyndyn i ddod i’r gweithle, a bydd yn rhoi arweiniad ar ddatblygu polisi clir ar weithio gartref sy’n addas i’ch mudiad chi. Byddwn ni hefyd yn trafod yr ymarferoldeb o reoli cyflogeion pan maen nhw’n gweithio o bell a beth i’w wneud os yw hyn yn effeithio ar eu cynhyrchiant.

Gwybodaeth allweddol

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma

Mudiad
Darwin Gray
Dyddiad
21 Meh 2022
Pwnc
Math o ddigwyddiad
Lleoliad
Zoom Logo

Zoom

Cofrestru

Mae cwcis wedi'u Hanalluogi

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

Marketing and statistics

Addasu eich dewisiadau

Datganiad Data

Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh