Gofod3
Gofod3

Archive for Exhibitor

Cymru Versus Arthritis
Mae Cymru Versus Arthritis yma i wneud yn siŵr bod pobl ag arthritis yng Nghymru yn cael yr holl gefnogaeth a gwybodaeth sydd eu hangen arnyn nhw i fyw’n dda g
Read More
Macmillan Cancer Support
Mae Cymorth Canser Macmillan yn elusen ledled y DU. Ar hyn o bryd mae mwy na 3 miliwn o bobl yn byw gyda chanser ac mae’r nifer hwnnw yn debygol o gynyddu. Mae
Read More
Children in Wales
Menter gan Plant yng Nghymru yw Cymru Ifanc, ac mae’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru. Ein nod yw gwrando ar bobl ifanc a grymuso eu lleisiau. Mae ein gw
Read More
Information Commissioners Office
Ni yw rheoleiddiwr y DU ar gyfer deddfwriaeth hawliau gwybodaeth, gan gynnwys Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data’r DU (UK GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018. R
Read More
ProMo Cymru
Mae ProMo-Cymru yn elusen gofrestredig a menter gymdeithasol sy’n gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn cael eu hysbysu, eu cynnwys, yn gysylltiedi
Read More
Platfform for Change
Mae Platfform yn gweithio gyda phobl sy’n cael problemau â’u hiechyd meddwl, a’u cymunedau, i greu ymdeimlad cryfach o gysylltiad, perchnogaeth a llesiant. Ryd
Read More
Learning Disability Wales and Gig Buddies Cymru
Mae ein gwaith yn hyrwyddo llesiant, hawliau, diogelwch a buddiannau pobl ag anableddau dysgu, o’u genedigaeth i’w henaint. Rydym yn gweithio gyda a thros ein
Read More
Kidscape
Wedi’i sefydlu ym 1985, mae Kidscape yn elusen atal bwlïo arobryn sy’n gweithio mewn ysgolion ledled Cymru a Lloegr. Gallwn gynnig adnoddau a hyfforddiant i’r
Read More
Innovate Trust
Elusen yn Ne Cymru yw Innovate Trust sy’n cynorthwyo oedolion ag anableddau dysgu i fyw bywydau bodlon. Rydym yn galluogi’r unigolion rydym yn eu cefnogi, yn e
Read More
PAPYRUS Prevention of Young Suicide
PAPYRUS yw’r elusen genedlaethol ar gyfer atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc. Rydym yn rhedeg llinell gymorth bwrpasol i’r rheini o dan 35 oed sy’n meddwl am
Read More
Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh