Gofod3
Gofod3

Ein canllaw i ofalu am eich lles pan fyddwch chi yn gofod3.

Rydyn ni’n dod â gofod3 yn ôl fel digwyddiad wyneb yn wyneb eleni am y tro cyntaf ers cyn y pandemig.

Mae digwyddiad wyneb yn wyneb yn golygu cyfleoedd di-ri i rwydweithio â chymheiriaid a gwrando ar amserlen gyffrous a phrysur o siaradwyr, dosbarthiadau meistr, trafodaethau panel a gweithdai. Ond, gall mynychu digwyddiadau o’r fath fod yn anodd ar y corff a’r meddwl.

Dyma rai awgrymiadau da ar sut i wneud y gorau o’ch profiad heb ddioddef gormodedd o gynadledda!

1. Dewiswch yn ddoeth

Gosodwch ddisgwyliadau realistig i chi’ch hun, ni allwch wneud popeth a bod ym mhobman ar unwaith, felly rhowch flaenoriaeth i’r sesiynau, y gweithdai a’r dosbarthiadau meistr sy’n cyd-fynd â’ch diddordebau a’n nodau. Drwy osod disgwyliadau realistig, byddwch yn lleihau’r baich a’r straen sy’n dod yn sgil ceisio gwneud pob dim. Bydd y dull hwn yn caniatáu i chi ymgysylltu’n llawn ac amsugno’r wybodaeth heb deimlo wedi eich llethu.


2. Byddwch yn drefnus

Unwaith byddwch wedi dewis eich sesiynau, gwnewch yn siŵr eich bod yn creu cyfrif ar Luma, ein system bwcio digwyddiadau ar gyfer gofod3. Trwy greu cyfrif, gallwch weld y sesiynau rydych chi wedi cofrestru arnynt yn hawdd heb orfod chwilota am negeseuon cadarnhad ar e-bost!


3. Byddwch yn y foment

Er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich amser yn gofod3, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi amser i chi’ch hun ymlacio a chael ail wynt. Os byddwch chi’n dechrau teimlo wedi eich llethu, chwiliwch gornel tawel, anadlwch i mewn ac allan yn ddwfn, a chliriwch eich meddwl. Mae gennym ystafell dawel hefyd ar lefel 3. Bydd cymryd seibiannau bwriadol yn caniatáu i chi sadio eich hun a dychwelyd i’r digwyddiad gyda ffocws ac egni newydd.


4. Stopiwch a chymerwch amser i chi'ch hun

Mae gennym amser cinio yn yr amserlen a lle i eistedd er mwyn annog cyfranogwyr i gael seibiant. Os gallwch chi, ewch am dro a chael ychydig o awyr iach neu dewch o hyd i fan tawel i eistedd a gwneud ymarferiad meddylgarwch byr. Bydd yr amser hwn yn caniatáu i chi fagu nerth newydd a chlirio eich meddwl yn barod am unrhyw sesiynau rydych wedi’u bwcio ar gyfer y prynhawn.


5. Gwnewch amser i fyfyrio

Ar ddiwedd gofod3, treuliwch ennyd yn dod yn ymwybodol o’r hyn rydych chi’n ei feddwl ac yn ei deimlo o’r profiad, gan fyfyrio ar yr uchafbwyntiau a’r gwersi a ddysgwyd. Bydd y myfyrio bwriadol hwn yn caniatáu i chi ystyried sut gellir cymhwyso’r wybodaeth a’r profiadau a gafwyd yn ystod y diwrnod i’ch bywyd gwaith neu fywyd personol wrth fynd ymlaen a bydd yn helpu i sicrhau bod y digwyddiad yn cael effaith hirdymor ar eich lles meddyliol.


6. Os bydd angen help arnoch

Os byddwch yn teimlo’n anhwylus ac angen cymorth yn ystod y digwyddiad, ewch at unrhyw aelod o staff CGGC a fydd wrth law i’ch helpu. Byddwch chi’n gallu adnabod staff CGGC yn hawdd, byddant yn gwisgo crysau-t gofod3 coch a laniardiau.

Gofod3
Gofod3
^
cyWelsh